Clár Sábháilteachta Dóiteáin do Bhunscoileanna

schools

Sheol an tAire Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil Risteard de Róiste Clár Sábháilteachta Dóiteáin do Bhunscoileanna Dé Luain an 6ú Samhain 2006. D’fhorbair Seirbhís Dóiteáin Thuaisceart Éireann an clár seo agus tá ag éirí go maith leis ann ó shin. Dearadh an Clár do Bhunscoileanna chun cur leis an leibhéal feasachta ar shábháilteacht dóiteáin sa bhaile agus i measc an phobail.

 

‘Sé cuspóir an chláir seo ná oideachas Sábháilteachta Dóiteáin a thabhairt do 53,000 dalta bunscoile i rang a trí (@ 9 mbliana d’aois) i dtuairim is 3,300 scoil timpeall na tíre. Tá súil go mbeidh idirphlé ag na daltaí lena dteaghlaigh ar ghnéithe den chlár mar chuid dá n-obair bhaile, sa tslí sin is mó seans go rachfaí i ngleic le cúraimí Sábháilteachta Dóiteáin sa bhaile. Tá d’aidhm ag an gcur i láthair na gnéithe Sábháilteachta Dóiteáin sa Bhaile seo a leanas a mhúineadh do leanaí:

· Baol dóiteáin agus an tábhacht le cosc dóiteáin bunúsach - ‘Seiceáil Sábháilteachta Baile’

. An tábhacht le dóthain aláram deataigh a fheistiú i gceart agus a thástáil go rialta.

. An tábhacht le seiceáil rialta roimh dhul a luí.

. An tábhacht le pleananna éalaithe agus cleachtadh rialta.

. An tábhacht leis na rudaí cearta a dhéanamh i gcas dóiteáin.

. An modh ceart chun fios a chur ar na seirbhísí éigeandála (999/112).

. An baol agus toradh díobhálach le ‘Glaonna Bréagacha’.

. An baol agus toradh díobhálach le ‘Coirloscadh’.

. An baol agus toradh díobhálach le ‘Ionsaithe ar Chriúnna Dóiteáin’

. An tábhacht le hinsint dá dteaghlaigh agus dá gcairde faoin méid atá foghlamtha acu.


schools2. ‘Stop, Tit, agus Rollaigh’

Tabharfar paca ‘Foireann Sábháilteachta’ do gach dalta. Díríonn an t-eolas atá ann ar thrí réimse fíor-thábhachtach Cosc, Brath agus Éalú.

Beidh rudaí éagsúla sa phaca ina measc bileog oibre, cuardach focail agus cluiche cláir chun cabhrú leis an dalta foghlaim faoi shábháilteacht dóiteáin sa bhaile.

Beidh Bileog Sheiceála sa Bhaile a iarrtar ar na daltaí a dhéanamh mar chuid dá n-obair bhaile in éineacht lena dtuismitheoirí. Ar chríochnú na dtascanna obair bhaile dóibh bronnfar teastas pearsanta ’Sábháilteacht Foirne’ ar gach dalta. Bronnfar teastas ar gach scoil leis.

Beidh Oifigigh Stáisiúin ar fud na tíre i dteagmháil le scoileanna ina gceantar féin chun cuairt Shábháilteacht Dóiteáin sa Scoil a eagrú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


media