Sábháilteacht ó Dhóiteán ag an Obair

Ní mór go mbeadh áititheoirí go léir ábalta freagairt i gceart i gcás dóiteáin.  Dá réir sin ba chóir plean a ullmhú ag imlíniú na nósanna imeachta le leanúint. Is féidir an plean réamhchinnte seo a bhriseadh síos i roinnt chodanna:

 • Nós imeachta chun comhartha aláraim a thabhairt;
 • Nós imeachta chun glaoch ar an mbriogáid dóiteáin;
 • Nós imeachta aslonnaithe;
 • Nós imeachta ar ionad tionóil agus ar ghlaoch rolla;
 • Nós imeachta ar dhóiteán a chomhrac;
 • Nós imeachta chun cabhrú leis an mbriogáid dóiteáin.

(i) Nós Imeachta chun Comhartha Aláraim a Thabhairt:
Ag brath ar mhéid an fhoirgnimh féadfaidh an córas aláraim a bheith simplí nó sofaisticiúil. Ba chóir go mbeadh áititheoirí go léir ábalta comhartha aláraim a chur in iúl. Ba chóir go mbeadh sondálaithe aláraim difriúil agus leithleach ó chomharthaí eile a úsáidtear san fhoirgneamh.
(ii) Nós Imeachta chun Glaoch ar an mBriogáid Dóiteáin:
Ba chóir glaoch a chur ar an mBriogáid Dóiteán láithreach i gcás dóiteáin, is cuma cé chomh beag is atá sé. Nuair atá fáilteoir nó teileafónaí ann tugtar an fhreagairt dó/di de ghnáth teagmháil a dhéanamh leis an mBriogáid Dóiteáin. Nuair atá an Briogáid Dóiteáin á ghlaoch tabhair eolas soiléir lena n-áirítear;

 • Ainm an Fhoirgnimh
 • Seoladh an Fhoirgnimh
 • Treoracha chuig an bFoirgneamh más gá
 • Cineál Dóiteáin (Má tá sé ar Fáil) – m.sh. Ionad Dóiteáin, Méid an Dóiteáin, Ábhair Bhainteacha, Daoine ar Iarraidh.

(iii) Nós Imeachta Aslonnaithe:
Cuir tús leis an nós imeachta aslonnaithe chomh luath agus a chuirtear an aláram dóiteáin ar siúl. Braithfidh an nós imeachta aslonnaithe ar úsáid an fhoirgnimh m. sh. beidh an nós imeachta aslonnaithe d’ospidéil difriúil ón nós imeachta do shaoráid déantúsaíochta nó oifige.
(iv) Nós imeachta ar Ionad Tionóil agus ar Ghlaoch Rolla:
Sainigh ionad (ionaid) tionóil glan amach ón bhfoirgneamh. Ba chóir d’áititheoirí go léir dul chuig an ionad tionóil arna n-iomlonnú. Ba chóir go mbeadh an ionad tionóil glan ó phointí rochtana don Bhriogáid Dóiteáin. Ag an ionad tionóil ba chóir glaoch rolla a dhéanamh chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil tuairisc ar áititheoirí go léir. Ba chóir fógra a thabhairt don Bhriogáid Dóiteáin faoi dhaoine atá ar iarraidh nuair a thagann siad ar an láthair.
(v) Nós Imeachta ar Dhóiteán a Chomhrac:
Sna céimeanna tosaigh de dhóiteán b’fhéidir gurbh fhéidir é a choimeád nó a mhúchadh le trealamh comhraicthe dhóiteáin nó gharchabhrach. Chun é sin a bhaint amach ba chóir go bhfaigheadh ball foirne oiliúint in úsáid múchóirí láimhe agus spóil phíobáin dóiteáin.
Féadfar ball áirithe foirne a ainmniú mar fhoireann comhraicthe dhóiteáin mar chuid de na nósanna imeachta éigeandála. Is é an fheidhm a bheadh acu ná an dóiteán a mheas agus “má tá sé sábháilte é a dhéanamh” an dóiteán a chomhrac leis an trealamh atá ar fáil go dtí go dtagann an Briogáid Dóiteáin.
(iv) Nós imeachta chun Cabhrú leis an mBriogáid Dóiteáin:
Nuair a thagann an Briogáid Dóiteáin ní mór an méid eolais agus is féidir a thabhairt dóibh chun dul i mbun oibre go héifeactúil. Áirítear i measc an chineáil eolais atá ag teastáil:

 • láthair an dóiteáin;
 • ábhair bhainteacha;
 • mionsonraí ar dhaoine atá ar iarraidh;
 • lonnú na hiodraint dóiteáin is cóngaraí;
 • lonnú doirse rochtana don fhoirgneamh;
 • Lonnú aon rioscaí speisialta.
 • eochracha chun rochtain a fháil ar aon cheantair faoi ghlas.

 

Gnéithe atá ionsuite i struchtúr an fhoirgnimh agus atá ina ngnéithe fisiciúla den fhoirgneamh is ea bearta éighníomhacha do shábháilteacht ó Dhóiteán.
Áirítear sna géithe seo bealaí éalaithe agus bealaí amach, dó-obacht do struchtúr an fhoirgnimh agus rochtain ar agus timpeall an fhoirgnimh a chur ar fáil.

Córais a ghníomhaíonn nó is gá a ghníomhú i gcás dóiteáin a bhriseadh amach is ea bearta réamhchúraim in aghaidh dóiteáin.
D’áireofaí i measc bearta Ghníomhacha Réamhchúraim Dóiteáin córais aláraim agus aimsithe dóiteáin, soilse éigeandála agus trealamh comhraicthe dhóiteáin. Ní mór do bhainistíocht shábháilteacht dóiteáin laistigh den fhoirgneamh measúnú iomlán ar bhearta ghníomhacha  agus éighníomhacha  do shábháilteacht ó dhóiteán laistigh den fhoirgneamh a chur san áireamh.
Ba chóir easnaimh go léir sna bearta do shábháilteacht ó dhóiteán a thabhairt faoi deara agus clár oibreacha leasúcháin chun an foirgneamh a uasghrádú do chaighdeán inghlactha a chur i bhfeidhm.

 • Tá cigireachtaí rialta ag teastáil chun feidhmiú leanúnach na mbearta gníomhacha agus éighníomhacha  do shábháilteacht ó dhóiteán san fhoirgneamh a chinntiú agus chun cleachtais dainséaracha a aimsiú. Ba chóir monatóireacht a dhéanamh ar an méid seo a leanas trí chigireacht rialta.
 • Staighrí agus Doirse Éalaithe: Ní mór staighrí agus doirse éalaithe deiridh a bheith i gcónaí gan bhacainní agus ní mór a bheith in ann doirse éalaithe go léir a oscailt go héasca ón taobh istigh nuair atá an foirgneamh in úsáid.  
 • Doirse Dó-Abacha: Tá doirse dó-abacha curtha ar fáil i bhfoirhneamh chun deatach agus gáis dóiteáin a chuimsiú. Ní mór doirse dó-abacha a choimeád dúnta nuair nach bhfuil siad in úsáid.
 • Bruscar agus Dramhaíl Indóite: Níor chóir ligean do bhruscar agus dramhaíl indóite lena n-áirítear páipéar, cairtchlár, plaistic agus ceimicí carnadh in aon cheantar. I gcás go dtáirgtear méideanna móra bruscair indóite ag an suíomh ba chóir é a aistriú go dtí ceantar stórála lasmuigh nó scipe bruscair lonnaithe amach ón bhfoirgneamh.
 • Ba chóir go mbeadh stóráil lasmuigh d’ábhair indóite glan amach ón bhfoirgneamh agus saoráidí lasmuigh m.sh. trasfhoirmeoirí, olltancanna leachtacha inadhainte srl. Ba chóir an t-ábhar a stóráil i stacaí dea-shainithe le cosáin ghlana eatarthu. Ba chóir na stacaí a bheith in áit nach mbeadh siad mar chosc ar rochtain do chomhrac dóiteáin. I gcás go bhfuil stóráil lasmuigh ann ba chóir aire a thabhairt an suíomh a dhaingniú i gcoinne ionróirí.
 • Ba chóir go mbeadh ábhair indóite laistigh i gceantair stórála sainithe roghnaithe. Ba chóir stóráil a eagrú le cosáin ghlana idir stacaí atá ar a laghad méadar amháin ar leithead. Ba chóir earraí a stóráil glan amach ó fheistis soilse, píobaí agus fearais téimh agus trealamh comhraicthe dhóiteáin. Ba chóir leachta inadhainte, sorcóirí gáis, aerasóil agus ábhair a bhfuil faoi bhaol uathindóite a scaradh ón stóráil eile.  Tá treoir mhionsonrach ar fáil ar stóráil ábhar den sórt sin.
 • Ba chóir innill agus trealaimh a sheiceáil go rialta do chomharthaí caithimh, damáiste nó róthéimh. Ba chóir trealamh lochtach a bhaint ó úsáid go dtí go bhfuil siad deisithe.

Tá seiceáil agus cothabháil rialta riachtanach do chórais réamhchúraim ghníomhacha dóiteáin ionsuite san fhoirgneamh chun a chinntiú go n-oibreodh agus go mbeadh siad ar fáil go leanúnach. Tá seiceálacha amhairc riachtanach don chuid is mó de chórais ar bhonn rialta agus seiceáil oibriúcháin iomlán ag duine cáilithe riachtanach uair sa bhliain. Tá cothabháil agus seirbhísiú riachtanach do:

 1. Chórais Aláram Dóiteáin.
 2. Chórais Soilsithe Éigeandála.
 3. Mhúchtóir Dóiteáin
 4. Spóil Phíobáin.
 5. Hiodraint Dóiteáin.

Ba chóir tagairt a dhéanamh do na cóid ionsuite (Caighdeáin na hÉireann nó na Breataine) chun mionsonraí iomlána a fháil ar an gcineál agus minicíocht na seiceálacha cothabhála atá riachtanach.

Ionas go mbeadh clár do shábháilteacht ó dhóiteán éifeachtach ní mór go mbeadh taithí ag lucht foirne ar chodanna an chláir do shábháilteacht ó dhóiteán a bhaineann leosan.   Ba chóir oiliúint agus treoracha cuimsitheacha a thabhairt do lucht foirne chun a chur ar a gcumas a gcuid feidhmeanna faoin gclár a chomhlíonadh.
Ba chóir go bhfaigheadh lucht foirne go léir treoracha maidir le:

 1. Gnáthbhearta do chosc dóiteáin
 2. Nósanna imeachta éigeandála
 3. Comhrac dóiteáin gharchabhrach

Ba chóir go bhfaigheadh lucht foirne go léir cóip scríofa de na nósannna imeachta éigeandála agus de na nósanna imeachta d’aon tasc eile atá tarmligthe dóibh i gcás dóiteáin.
Ba chóir go bhfaigheadh lucht foirne go léir treoracha éigin in úsáid trealamh comhraicthe dhóiteáin gharchabhrach.  
I gcás go bhfuil foireann chomhraicthe dhóiteáin ar leith curtha ar bun beidh treoracha agus oiliuint bhreise leis an trealamh comhraicthe dhóiteáin ag teastáil ó na daoine atá ainmnithe don fhoireann.

Ba chóir don Bhainisteoir do Shábháilteacht ó Dhóiteán atá freagrach as an gclár do shábháilteacht ó dhóiteán a chur i bhfeidhm agus a mhaoirsiú Clárlann do Shábháilteacht ó Dhóiteán a choimeád mar thaifead iomlán ar chúrsaí shábháilteacht ó dhóiteán go léir ar an bhfoirgneamh.
Ba chóir an t-eolas seo a leanas a thaifead sa chlárlann:

 • Ainm an Bhainisteora do Shábháilteacht ó Dhóiteán agus iad atá ionadaithe dó/di.
 • Mionsonraí dualgaisí dóiteáin ar leith atá sannaithe d’fhoireann.
 • Mionsonraí treoracha agus oiliúint tugtha d’fhoireann agus cé a thug iad.
 • Dáta gach dóiteáin agus druil aslonnaithe agus torthaí cleachtaí.
 • Cineál, líon agus suíomh fearas cosanta dhóiteáin san fhoirgneamh lena n-áirítear soláthar uisce, hiodraint srl.
 • Dáta gach cigireachta ar an bhfoirgnimh féin, ar a fheistis agus a seirbhísí agus na gníomhartha a tógadh chun aon lochtanna a fuarthas a dheisiú.
 • Mionsonraí d’eachtraí dóiteáin agus aláirm bhréagacha go léir a tharlaíonn agus na gníomhartha a thógtar dá bharr.

Beidh an chlárlann ina taifead agus freisin ina seicliosta don Bhainisteoir Shábháilteacht ó Dhóiteán chun a chinntiú go gcomhlíontar seiceálacha agus oiliúint atá riachtanach go leanúnach.

Féadfaidh dóiteán tarlú fós in ainneoin nósanna imeachta maithe do chosc dóiteáin. Ba chóir réamhphleanáil a dhéanamh chun costas agus cur isteach ar dhóiteán a íoslaghdú.  Fad is go gclúdóidh árachas an caillteanas ábhartha, d’fhéadfadh teip na cuideachta a bheith mar thoradh ar chaillteanas custaiméirí agus soláthraithe agus caillteanais iarmhartacha eile sa deireadh. Ba chóir go mbeadh nósanna imeachta riachtanacha roimh, le linn agus tar éis dóiteáin mar chuid de phleananna um rialú damáiste.
Roimh an dóiteán:

 • Ba chóir foireann rialaithe damáiste ina bhfuil príomhphearsana ó na ranna éagsúla laistigh den eagraíocht a bhunú. Ba é an tasc a bheadh acu ná iarmhairtí eachtraí a d’fhéadfadh a bheith ann a scrúdú agus freagairt phleanáilte a fhoirmliú do na heachtraí sin.
 • Ba chóir foireann fhreagartha a bhunú leis an tasc obair um theorainn le damáistí a chomhlíonadh le linn agus díreach tar éis dóiteáin.
 • Ba chóir liosta de ghníomaireachtaí seachtracha a d’fhéadfadh a seirbhísí a chur ar fáil i gcás dóiteáin a chur le chéile agus a chothú. D’fhéadfadh conarthóirí tógála, cuideachtaí friuliú gléasra, monarchana innealtóireachta dóiteáin, gníomhairí eastáit, bróicéirí árachais srl. a bheith san áireamh. Ba chóir an foirgneamh a scrúdú agus a mhodhnú más gá chun éifeachtaí dóiteáin a mhaolú. Ag glacadh leis gur cuireadh bearta réamhchúraim in aghaidh dóiteáin in ionad ba chóir saincheisteanna mar aerú agus draenáil a chur san áireamh. Ba chóir stoc leochaileach go léir a stóráil ar an urlár nó ar phailléid.
Níor chóir go dtógfar an treoir leagtha amach faoi Shábháilteacht ó Dhóiteán ag an Obair mar léirmhíniú dlíthiúil den reachtaíocht a bhaineann le sábháilteacht ó dhóiteán in aon chineál foirgnimh faoi leith. Tá sí á tairiscint mar threoir ghinearálta dóibh siúd a bhfuil an tasc acu clár shábháilteacht ó dhóiteán a fhorbairt ina n-eagraíocht féin.

 

 

 

 

 

 

 


media