Obair le Linn

workwithus

 

Seirbhís dóiteáin Choinnithe is ea Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chiarraí. Tá comhraiceoirí dóiteáin ar fáil ar chóras glao-dhualgas agus go ginearálta bíonn tiomantais eile oibre acu lasmuigh den tseirbhís dóiteáin.  Is é an príomhriachtanas nuair a bhíonn Comhraiceoirí Dóiteáin á earcú ná go gcónaíonn agus go n-oibríonn siad laistigh d'achar réasúnta den Stáisiún Dóiteáin. Tá an post oscailte d’fhir agus mná. Cé gur post páirtaimseartha é téann earcaigh trí thraenáil dhian ag an tús lena n-áirítear cúrsa dhá sheachtaine Earcaithe agus cúrsa dhá sheachtaine go leith Caiteoirí Gaireas Análaithe agus iompraíocht dóiteáin nach mór a chomhlánadh go rathúil.
Nuair a fhaightear glaoch ón tSeirbhís Dóiteáin bíonn na gairis rabhaidh do bhriogáid ar leith curtha ar siúl agus freagraíonn na Comhraiceoirí Dóiteáin a bhfuil gaireas rabhaidh á iompar ag gach duine acu don stáisiún dóiteáin láithreach. Is cuma cá mbíonn siad nuair a ghlaotar orthu tá siad faoi réir rialacha an bhóthair agus iad ag taisteal go dtí an Stáisiún Dóiteáin.
Earcaíonn Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chiarraí daoine don tSeirbhís Dóiteáin de réir mar a éiríonn folúntais. Fógraítear folúntais sna nuachtáin áitiúla agus ar Shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chiarraí.
Áirítear sna céimeanna:

  • Ní mór foirm iarratais a chomhlánadh.
  • Ní mór Foirm Ghrinnfhiosrúcháin Gharda a chomhlánadh.
  • Nuair a éiríonn folúntas cuirtear agallaimh ar siúl agus cuirtear iarratasóirí cáilithe ar phainéal.
  • Ón bpainéal seo iarrtar ar iarratasóirí scrúdú sláinte a dhéanamh chun a leibhéil chorpacmhainne a sheiceáil.  
  • Ní mór d’iarratasóirí lá amháin measúnaithe a chomhlánadh go rathúil.
  • Má éiríonn leo cuirtear iarratasóirí ar Chúrsa Ionductaithe Earcaíochta Chomhraiceoir Dóiteáin agus tamall gearr ina dhiaidh sin cuirfear iad ar Chúrsa Caiteoirí Faireas Análaithe agus iompraíocht dóiteáin dhá sheachtaine go leith. Chomh luath agus a bhíonn siad seo comhlánaithe acu go rathúil beidh na Comhraiceoirí Dóiteáin nua mar chuid den chóras uainchláir ar glao-dhualgas agus freastalóidh siad ar dhóiteáin leis an gcuid eile den fhoireann.  

Freagrachtaí comhraiceoir dóiteáin choinnithe
Chomh maith le freagairt ar ghlaonna éigeandála agus ag dul i mbun tionscnaimh um shábháilteacht ó dhóiteán pobail de réir mar a éilítear freastalaíonn comhraiceoirí dóiteáin choinnithe oícheanta traenála désheachtainiúla chun leibhéil chumasaíochta a chothú.   Ní mór dóibh a chinntiú freisin go gcothaítear a bhfearas comhraice dóiteáin don chaighdeán is airde chun an chosaint atá riachtanach ag an teagmhas éigeandála a chur ar fáil.
Glaotar ar chomhraiceoirí dóiteáin chun tabhairt faoi réimse leathan suíomhanna éigeandála ina mbeidh scileanna fadhbréitigh agus tionscnaíochta den riachtanas chun saincheisteanna a réiteach go tapa agus go réidh.    Athraíonn teagmhais ó thabhairt faoi dhóiteáin agus daoine a tharrtháil ó fhoirgnimh faoi thine go plé le doirteadh ceimicí agus timpistí bóthair. Tá cáilíochtaí pearsanta áirithe ann a bheidh ag teastáil uait chun cabhrú leat do ról mar chomhraiceoir dóiteáin a chomhlíonadh; áirítear orthu sin muinín, athléimneacht, inoiriúnaitheacht, scileanna éifeachtacha cumarsáide, ionrachas agus tiomantas d’éagsúlacht.
Tá ról comhraiceoir dóiteáin ag athrú an t-am go léir de réir mar a thugtar isteach teicníochtaí agus trealamh nua. Chomh maith le freagairt ar éigeandálacha d'fhéadfadh go n-éileofar orthu oibriú ar Thionscnaimh Sábháilteacht ó Dhóiteán Phobail freisin:

  • Chun an pobal a chur ar an eolas conas dóiteáin a sheachaint agus timpistí a chosc sa chéad áit trí chuairteanna a thabhairt ar scoileanna agus ionaid phobail agus a bheith rannpháirteach i ngníomhartha Seachtain Sabháilteachta ó Dhóiteán. 
  • Ag tabhairt comhairle do dhaoine aláraim dóiteáín a úsáid agus plean éalaithe a bheith ann má tharlaíonn dóiteán ina dtithe cónaithe.

Breis traenála agus forbartha
Tá ionchas ann go rachadh comhraiceoirí dóiteáin i mbun cláir thraenála leanúnacha agus go bhfreastalódh siad ar léachtaí, gníomhaíochtaí seisiúin traenála phraiticiúla agus foirmeacha eile traenála chun leibhéil chumasaíochta a chothú. Tá ionchas ann go mbeadh siad freagrach as a scileanna féin a fhorbairt agus a chinntiú go gcothaítear a leibhéil corpacmhainne mar d’fhéadfadh an obair a bheith dúshlánach go fisiciúil agus ó thaobh meabhrach de araon.

staff

 

work1 work2 work3

 

 

 

 

 


media